Posts Tagged "byod"

Top 10 Strategische Tech Trends voor 2014 en later – Analyse, impact, waarschijnlijkheid – Deel 1/6

Posted in Auto branche, De Cloud, Dutch, Mobiele computing

Top 10 Strategische Tech Trends voor 2014 en later – Analyse, impact, waarschijnlijkheid – Deel 1/6

Gartner is marktleider in onderzoek van belangrijke technologische en ICT trends en helpt ondernemingen zich hierop gedegen voor te bereiden. Hieronder vindt u Gartner’s Top 10 strategische technologie trends voor 2014 en later en mijn opinie en analyse van die trends die ik het meest interessant en waarschijnlijk vind. Er zijn trends die al werkelijkheid geworden zijn, zoals 3D printing. Sommigen hebben het potentieel om belangrijk en zelfs marktverstorend te worden. Anderen zijn slechts geïdentificeerd als mogelijke trend. Het artikel is gesplitst in zes delen. Dit is Deel 1, met trends 1,2 en 3: Diversiteit van mobiele apparaten, Mobiele applicaties en ‘Het Internet of things’. Terwijl de meeste trends op de horizon zijn, zijn een paar nog ver weg… en in mijn opinie heel vergezocht. Blijf bij ons om te ontdekken welke dat zijn.   In 2013 presenteerde Gartner de top 10 technologieën en trends die strategisch kunnen zijn voor de meeste bedrijven in 2014 en later op Gartner Symposium/ITxpo 2013. Een strategische technologie kan een bestaande technologie zijn wat zich verder ontwikkeld heeft en/of bruikbaar is geworden voor een grotere groep gebruikers. Het kan ook een ontluikende technologie zijn wat ondernemingen die er vroeg bij zijn kansen biedt om strategisch voordeel te behalen. Of het kan een technologie worden met potentieel voor aanzienlijke marktverstoring in de komende vijf jaar. Deze technologische ontwikkelingen hebben invloed op de lange termijn initiatieven en plannen van ondernemingen. “We hebben de top 10 technologieën geïdentificeerd waar bedrijven rekening mee moeten houden in hun strategische planningsproces.” zegt Gartner’s David Cearley. “Dit betekent niet persé dat bedrijven alle technologieën moeten adopteren of er in moeten investeren, maar bedrijven zouden ze wel moeten onderzoeken en zich voornemen om er bewust besluiten over te nemen de komende twee jaar.” De heer Cearley zei dat de ‘Nexus of Forces’, de convergentie van vier invloedrijke krachten: sociaal, mobiel, cloud en informatie, nog steeds veranderingen en nieuwe kansen creëert. Trend 1: Diversiteit en beheer mobiele apparaten Gartner verwacht dat de enorme toename van nieuwe mobiele apparaten en BYOD de komende jaren tot 2018 zal leiden tot ontwrichting van de werkplek bij bedrijven. De aantallen mobiele gebruikers kan verdrievoudigen wat grote druk zal geven op ICT en financiën. Er moet beleid komen om deze druk te verminderen en om de verwachtingen te behe(e)r(s)en van wat wel en niet mogelijk is. Totaal mee eens. Diversiteit / beheer mobiele apparaten en BYOD is een direct gevolg van de consumerisering van ICT en hoewel sommigen dit zien als een zegen voor eindgebruikers is het voor verreweg de meeste ICT afdelingen een nachtmerrie. Tools en applicaties om mobiele apparaten te beheren zijn nog niet voldoende geavanceerd om deze klus efficiënt te klaren tegen acceptabele kosten. Lees hier mijn artikel over BYOD. Trend 2:  Mobiele applicaties Verbeterde prestaties van javascript en HTML5 zijn de drijvende kracht achter de browser als belangrijke applicatie ontwikkelings-omgeving en platform voor bedrijven. Ontwikkelaars moeten zich richten op rijkere grafische interfaces en op het onderling verbinden van apps om volwaardige applicaties te creëren die voorzien in geoptimaliseerde content voor elk apparaat. Gartner verwacht dat de volgende evolutie in gebruikerservaring – als afgeleide van emotie en acties van de gebruiker – voor een hefboomwerking zal zorgen en invloed zal hebben op het gedrag van de eindgebruiker. De browser en HTML5 zijn inderdaad snel aan evolueren naar een ontwikkelplatform. Desalniettemin zijn er toch honderden bedrijven die anno 2014 blijven ontwikkelen voor Windows. Deels omdat ze al Windows applicaties hebben waar ze veel tijd in gestoken hebben en deels omdat de gebruikerservaring van Windows nog steeds onverslaanbaar is. De echte groei zal niet gebeuren op dit gebied, dat blijft bij de browser. Trend 3: Het...

Read More

Top 10 Strategic Technology Trends for 2014 and later – Probability, analysis and impact – Part 1/6

Posted in Automotive, Cloud, Cloud computing strategy, English

Top 10 Strategic Technology Trends for 2014 and later – Probability, analysis and impact – Part 1/6

Gartner is in the business of identifying important trends in and related to IT and helping enterprises prepare for them. They are market leader in their field. Here are Gartner’s top ten strategic technology trends for 2014 with my opinion and analysis of trends I find most interesting. Some of these have the potential to become important and even disruptive for enterprises. Some are here to stay, like 3D printing. And others merely have been identified as a possible trend. Due to the length of this article I’ve split it up into six parts. This is part 1 of 6 covering trends 1, 2 and 3:  Mobile Device Diversity and Management, Mobile Applications and The Internet of Everything. While most trends are already eminent, a few are still far away…and in my opinion are far fetched too. Stay with us to discover which ones.   In 2013 market research firm Gartner highlighted the top ten technologies and trends that will be strategic for most organizations in 2014 and later. Analysts presented their findings during Gartner Symposium/ITxpo 2013. A strategic technology may be an existing technology that has matured and/or has become suitable for a wider range of uses. It may also be an emerging technology that offers an opportunity for strategic business advantage for early adopters or with potential for significant market disruption in the next five years. These technologies impact the organization’s long-term plans, programs and initiatives. “We have identified the top 10 technologies that companies should factor into their strategic planning processes,” said Gartner’s David Cearley. “This does not necessarily mean adoption and investment in all of the listed technologies, but companies should look to make deliberate decisions about them during the next two years.” Mr. Cearley said that the Nexus of Forces, the convergence of four powerful forces: social, mobile, cloud and information, continues to drive change and create new opportunities. Mobile Device Diversity and Management In the coming years, till 2018, Gartner expects the already tremendous increase of new mobile devices and BYOD to cause havoc in the enterprise workplace. The numbers of mobile users might triple placing huge strain on IT and finance. Policies must be set to reduce this strain and manage and define clear expectations of what is possible and not. Absolutely spot on. Mobile device diversity and BYOD is a direct consequence of consumerisation of IT and  though perceived by some as a blessing for end users, it sure is a nightmare for IT departments. Tools and applications for managing mobile devices are just not yet advanced enough to get the job done at low costs. Read my article on BYOD here. Mobile Apps and Applications Better JavaScript performance is pushing HTML5 and the browser as a mainstream enterprise application development environment. Developers need to focus on richer GUI’s and connect apps to form full blown applications, providing optimized content for each device. Gartner expects the next evolution in user experience will leverage intent, inferred from emotion and actions, to motivate changes in end-user behavior. HTML5 and the browser are indeed evolving into a development platform. That said, there are still thousands of companies that continue to develop applications for Windows. Partly because they already invested a lot of time and partly because the rich user experience of Windows is yet unbeaten. However, real growth will not happen in this area, that will remain to be in HTML5 and it’s successors. The Internet of Everything The Internet is expanding beyond PCs and mobile devices into the enterprise and into consumer items like cars and televisions. Imagine digitizing the most important products and services. This would create four basic usage models...

Read More

Waarom Apple de overwinning op Citrix en Microsoft mag claimen

Posted in Auto branche, Citrix (nl), Dutch, Slimme terminals

Waarom Apple de overwinning op Citrix en Microsoft mag claimen

Apple heeft goed werk geleverd met iPhone en iPad. In minder dan een decennium zijn ze erin geslaagd om de IT ecosysteem volledig op zijn kop te zetten. Mobiel is nu de trend en BYOD is populair. Maar als we kijken naar applicatie virtualisatie, server based computing, vdi en hosted desktops zien we een warboel aan namen maar zeker niets zoals de revolutie die Apple in gang heeft gezet.   What’s in a name? De term ‘thin client’ is een technische. Het is bedacht door de IT industrie en verwijst naar de tegenstelling thin client versus fat client. Fat clients zijn traditionele apparaten zoals pc’s en laptops. Thin clients zijn apparaten met net genoeg hardware om een hosted desktop zoals een remote desktop of Citrix sessie te draaien. Ik vind de naam ‘thin client’ vanuit een marketing oogpunt totaal onaantrekkelijk. Het woord ‘client’ is verwarrend en ‘thin’ is alleen duidelijk voor de technisch ingewijde. Ik ben van mening dat de term ‘slimme terminal’ beter is. Veel mensen zijn immers bekend met het concept terminal. Een leuke analogie is die van een luchthaven, een terminal zoals we die allemaal kennen. Een plek vanwaar je opstijgt en naar je bestemming vertrekt. Jouw bestemming waar je graag wilt zijn en waar nieuwe kansen en mogelijkheden op je wachten. Dat is ook wat een slimme terminal je brengt: het is een slimme en snelle voertuig naar je bestemming. Die bestemming is productiever werken tegen lagere kosten. Daardoor meer tijd overhouden voor kernzaken. En de ‘bite’ van slimme terminal is toch een stuk aantrekkelijker dan ‘thin client’ vind je niet? Zelfde voor een term als ‘cloud’. Gebaseerd op diagrammen die een symbool van een wolk tonen om apparatuur aan te duiden die niet op de locatie van de klant staat. Maar wat maakt een naam nou uit, wie kan het wat schelen, vraagt u zich misschien af. Ik denk dat hosted desktops en smart terminals een stuk verder konden zijn dan nu. En ik vind het jammer dat ze niet sneller gaan. En ik denk niet dat het aan technologie ligt maar aan slechte en onhandige marketing. Kijk maar eens hoe Apple de smartphone heeft getransformeerd met de introductie van haar iPhone in 2007. Dat was slimme marketing. Dat is wat ontbreekt in de hosted desktop business. Het wordt als concept uitgerold en er is een hoop nadruk op de technische kenmerken. Maar de wezenlijke voordelen en zeker het voordeel achter de voordeel krijgen veel minder aandacht. Ziet u, eindgebruikers zijn alleen geïnteresseerd in hoe een oplossing haar echte pijn oplost. Die pijn kan verschillend zijn voor sommige gebruikers maar voor een online werkplek kun je er makkelijk een paar noemen. Een daarvan is tijd. Tijd is de enige grootheid in het leven wat echt beperkt is. Noch geld, noch personeel maar tijd is beperkt. Om echt competitief te worden vraagt heel veel tijd en focus. Focus op de core business wel te verstaan. En dat is niet ICT voor de meeste bedrijven. Een andere pijn is het ‘uitgeefspel’. Bedrijven verspillen geld aan hardware en honderden uren van IT implementaties. Elke drie jaar of zo. Dat is een grote verspilling aan middelen. Geld dat besteed had kunnen worden aan zaken die echt een verschil maken. Als we aan ICT denken zou dat bijvoorbeeld een nieuw CRM, HRM of ERP systeem kunnen zijn. Je zou het aan kunnen schaffen en zelf kunnen draaien of je zou maandelijks een vast bedrag kunnen betalen en het in de cloud draaien. Het belang van benamingen en marketing kan niet genoeg benadrukt worden. De naam iPhone bijvoorbeeld is een klassiek geval...

Read More

Why Apple beat Citrix and Microsoft

Posted in Automotive, Cloud, Cloud computing strategy, English, Outsourcing

Why Apple beat Citrix and Microsoft

Apple really did a good job on their iPhone and iPad. In less than a decade they managed to change the IT ecosystem totally. Mobile is now the trend and BYOD is popular with companies. When we look at application virtualisation, server based computing, vdi and hosted desktops we see a myriad of names, but nothing like the revolution that Apple caused is happening. Why not?   What’s in a name? The name ‘thin client’ is a technical name. It was invented by the industry and refers to the contradiction thin client versus fat client. Fat clients are traditional devices like pc’s and laptops. Thin clients are devices with just enough hardware to run a hosted desktop like remote desktop or Citrix session.     In my opinion the name ‘thin client’ lacks appeal from a marketing point of view. The word ‘client’ is confusing. And ‘thin’ makes ‘s no sense to the non technical. I think it might be better to use ‘smart terminal’. Easier and more comprehensive. A lot of people already are familiar with the concept of a terminal. And the term has a good ‘bite’ to it. Same for a name like ‘cloud’. Based on those diagrams that show a cloud symbol for all off premise equipment. But what’s in a name anyway, what’s the point, who cares, you might wonder. Well, I think that hosted desktops and smart terminals could be much further in market share then they are now. I think it’s a shame that they’re not. And I don’t think it’s technology that’s the issue but clumsy marketing. Look how Apple changed the smartphone with the introduction of their iPhone back in 2007. That was really smart marketing. In my opinion that’s whats lacking with the hosted desktop industry. It get’s pushed out as a concept and there’s a lot of focus on features. Benefits get less attention, and especially the benefit behind the benefit. You see, end users are only interested in how a solution solves their real pain. This ‘pain’ might be different for some users but for hosted desktop you can easily name a few. One is the issue of time. Time is the only resource in life that’s limited. It’s not money, nor personnel, but time. To become truly competitive in one’s market demands a great deal of time and focus. Focus on the core business that is. And that’s not IT for most companies. Another pain is the ‘spending game’. Companies wasting money on hardware and hundreds of IT service and implementation hours. Every 3 or so years. That’s a huge waste in resources. Money that could have been better spent on things that really make a difference. In IT it could be for example a new CRM system or ERP of HRM system. You could buy it and run it yourself or you could pay a monthly fee and run it in the cloud. The importance of naming and marketing cannot be stressed enough. The name iPhone is a classic example of smart naming. Steve Jobs wanted to call it differently and only after quite some debate with their agency did he give in. I’m not saying naming and marketing is easy. Especially not for tech folks. It takes time to get it right. The point that needs to be taken is that the name should focus on the core benefit not on some technical feature. A smart name is a result of smart strategic marketing. Companies like Citrix and Microsoft need to rethink their market strategy, make a decision on what kind of company they want to be, who their...

Read More

ICT en uw bedrijf: gaat dat wel goed samen?

Posted in Auto branche, Dutch, Outsourcing (nl)

ICT en uw bedrijf: gaat dat wel goed samen?

Men zou denken dat IT en ‘de business’ altijd netjes uitgelijnd en complementair zijn. De praktijk wijst uit dat dit meestal niet het geval is. In dit artikel gaan we dieper in op de problematische relatie tussen IT en ‘de business’; de bedrijfsmatige kant van organisaties. Waarom is er zo’n grote kloof en wat kunnen we eraan doen? In het verleden, tot aan het nieuwe millennium, was IT de drijvende kracht voor het zakendoen bij bedrijven. De IT afdeling implementeerde nieuwe hardware en software en de rest van het bedrijf deed haar voordeel met al deze nieuwe en geweldige mogelijkheden. Maar sinds de opkomst van cloudcomputing diensten en de ‘consumerisation of IT’ is het niet langer de eens almachtige IT afdeling die bepaalt wat het bedrijf aan technologie moet gebruiken. Dankzij ‘consumerisation’ verwachten gebruikers dezelfde flexibiliteit op hun werk als dat ze thuis hebben. Probleem is alleen dat ze het niet krijgen. Sinds de Cloud zulk momentum verwierf, hebben bedrijven de mogelijkheid om hun eigen weg te gaan en de IT afdeling te omzeilen. Ze kunnen nu zelf bepalen of ze van een Cloudservice als bijvoorbeeld Dropbox of Google Drive gebruik willen maken om bestanden te synchroniseren met hun mobiele apparatuur. Of om een CRM dienst als Salesforce te gebruiken om hun klanten mee te beheren. En reken maar: ze maken er volop gebruik van. Sommige bedrijven kiezen er zelfs voor om Office 365 in de Cloud te gebruiken, hierbij ongewild hun gevoelige bedrijfsinformatie over het hele publieke Internet verspreidend. Niet ingewijden zullen zich misschien afvragen waarom een verkoopafdeling van een bedrijf een cloudservice zou willen gebruiken terwijl ze al over een eigen IT afdeling beschikken. Zou het niet veel makkelijker zijn om hen dit te laten regelen? Het antwoord is simpel: het is sneller en flexibeler om het in de Cloud te doen. De meeste IT afdelingen kunnen of willen deze diensten niet verlenen. En nu elk bedrijf de keuze heeft om het zelf te regelen, doen ze dat dan ook. Hiermee creëren ze veel onrust bij die IT afdelingen want als er iets mis gaat met die externe dienst zijn zij het er op worden aangesproken en die het moeten oplossen. Dit geeft veel interne conflicten bij bedrijven. We zien dus dat IT en de bedrijfsmatige kant van organisaties helemaal niet zo goed samen gaan. Over de hele wereld zijn IT afdelingen dan ook in beroering. De snelle veranderingen van het laatste decennium heeft hun vermogen om zich tijdig aan de veranderende marktomstandigheden aan te passen aangetast. Daarbij komt dat, terwijl ze al te maken hebben met kortingen op hun budgetten, ze ook nog te maken krijgen met het snel opkomende fenomeen BYOD. Lees meer hierover in dit blog artikel. Gelukkig zijn er veranderingen op komst. CIO’s realiseren zich meer en meer dat basis IT diensten zoals IT infrastructuur, werkplekbeheer, server en netwerkbeheer vrij eenvoudig  gestandaardiseerd kunnen worden. Hierdoor zijn het uitstekende kandidaten om uit te besteden. CIO’s en IT Managers zien dat hun rol veranderd is. Zij zijn het die hun eigen bedrijf het beste kennen. Zij kunnen de verbindende link zijn tussen de gebruikers, de business units, het management en de klanten. Hun nieuwe rol is om de IT strategie te bepalen op basis van de veranderende markt en business en daarmee hun bedrijf te helpen competitiever en productiever te zijn en al doende de kapitaal kosten te verlagen.   Laat ons svp weten wat u van dit artikel vindt. Hoe gaat IT en ‘business’ samen in uw bedrijf? Ervaart u toegevoegde waarde van uw IT afdeling? Tegen welke uitdagingen loopt u aan? Wij stellen uw...

Read More